Đầu nối khí nén SMC ZP3A-T1/T2/T3-A5/b5

Đầu nối khí nén SMC ZP3A-T1-A3, ZP3A-T1-B3, Zp3A-T1-A6-B3, ZP3A-T2-A5, ZP3A-T2-B5, Zp3A-t2-A10-B5, ZP3A-T2-B10-04, Zp3A-T3-A5, ZP3A-T3-B5, Zp3A-T3-A12-B5, Zp3A-T3-A12-04, Zp3A-T3-A12-06, Zp3A-Y1-B3, ZP3a-Y2-