Giác hút chân không ZPT10U/B/C-S/N-J/K10-120-30-40-50-B5-A10

Giác hút chân không ZPT010U/B/C-S/N-J/K10-120-30-40-50-B5-A10 là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm: ZPT10BNJ10-B5-A10,ZPT10BNJ20-B5-A10,ZPT10BNJ30-B5-A10,ZPT10BNJ40-B5-A10,ZPT10BNJ50-B5-A10,ZPT10BNK10-B5-A10,ZPT10BNK20-B5-A10,ZPT10BNK30-B5-A10,ZPT10BNK40-B5-A10,ZPT10BNK50-B5-A10,ZPT10BSJ10-B5-A10,ZPT10BSJ20-B5-A10,ZPT10BSJ30-B5-A10,ZPT10BSJ40-B5-A10,ZPT10BSJ50-B5-A10,ZPT10BSK10-B5-A10,ZPT10BSK20-B5-A10,ZPT10BSK30-B5-A10,ZPT10BSK40-B5-A10,ZPT10BSK50-B5-A10,ZPT10CNJ10-B5-A10,ZPT10CNJ20-B5-A10,ZPT10CNJ30-B5-A10,ZPT10CNJ40-B5-A10,Part Number,ZPT10CNJ50-B5-A10,ZPT10CNK10-B5-A10,ZPT10CNK20-B5-A10,ZPT10CNK30-B5-A10,ZPT10CNK40-B5-A10,ZPT10CNK50-B5-A10,ZPT10CSJ10-B5-A10,ZPT10CSJ20-B5-A10,ZPT10CSJ30-B5-A10,ZPT10CSJ40-B5-A10,ZPT10CSJ50-B5-A10,ZPT10CSK10-B5-A10,ZPT10CSK20-B5-A10,ZPT10CSK30-B5-A10,ZPT10CSK40-B5-A10,ZPT10CSK50-B5-A10,ZPT10UNJ10-B5-A10,ZPT10UNJ20-B5-A10,ZPT10UNJ30-B5-A10,ZPT10UNJ40-B5-A10,ZPT10UNJ50-B5-A10,ZPT10UNK10-B5-A10,ZPT10UNK20-B5-A10,ZPT10UNK30-B5-A10,ZPT10UNK40-B5-A10,ZPT10UNK50-B5-A10,ZPT10USJ10-B5-A10,ZPT10USJ20-B5-A10,ZPT10USJ30-B5-A10,ZPT10USJ40-B5-A10,ZPT10USJ50-B5-A10,ZPT10USK10-B5-A10,ZPT10USK20-B5-A10,ZPT10USK30-B5-A10,ZPT10USK40-B5-A10,ZPT10USK50-B5-A10